SUNDAY, APRIL 9TH   

*2 p.m. Jail Service

*4:45 p.m. Choir